logo    Relax-eshop  internetový obchod   Dopřejte si kvalitní odpočinek 

 

Česká pošta

 

 

 

 

 

Naši partneři


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu: Bc. Jarmila Vernerová

Sídlo: Weissova 1969, Praha 9 – Újezd nad Lesy, PSČ 190 16

DIČ: CZ 68886292

Kontakt: e-mail: info@relax-eshop.cz, mob. 731190611

Nejem plátce DPH

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. V tomto internetovém obchodě může nakupovat každá osoba, která souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

2. Osobní data našich klientů získaná při registraci jsou chráněna ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
3. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, bezpečnostními předpisy, reklamačním řádem. Objednávky obsahující nedostatečná nebo viditelně nesprávná data mohou být zrušeny.


Omylem odeslanou objednávku je možno bez udání důvodu zrušit před vyexpedováním zboží, nejlépe telefonicky (mob. 731190611) nebo e-mailem (obchod@relax-shop.cz) do 24 hodin od jejího odeslání.

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží (vyjma zboží zhotoveného na objednávku/vyhotovené na zakázku). Žádáme Vás, abyste ve svém vlastním zájmu do objednávkového formuláře uváděli přesné a pravdivé údaje. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás prosím kontaktujte. Prodejce si též vyhrazuje právo telefonicky kontaktovat zákazníka pro ověření nebo upřesnění objednávky (chybějící nebo nepřesné údaje, zboží u dodavatelů dočasně nedostupné atd.).

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
1. Platbu za zboží provede zákazník v souladu s dodacími podmínkami, a to buď převodem na účet uvedený v e-mailu potvrzujícím objednávku, při dodání zboží na adresu zákazníka nebo osobním převzetí zboží.
2. Není-li uvedeno jinak, všechny ceny uváděné u zboží v našem internetovém obchodě, jsou ceny konečné.
3. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží ve svém internetovém obchodě. Dojde-li mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy cena uvedená v uskutečněné objednávce. Měnit ceny na již uzavřených, potvrzených objednávkách nelze.
4. Prodej do vyčerpání zásob. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.
5. Není-li uvedeno jinak, místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
6. Ke každé dodávce zboží je vystaven daňový doklad (faktura), který slouží i jako dodací a záruční list. Je zasílán e-mailem společně s avízem o odeslání objednávky, na vyžádání i v papírové formě.
7. V případě nepřebrání zboží zákazníkem z jiného důvodu než poškozené či neobjednané zásilky, vzniká dodavateli nárok na úhradu poštovného a balného v plné výši.


POŠKOZENÍ ZBOŽÍ VLIVEM PŘEPRAVY

Ihned po převzetí zboží od přepravce, pečlivě zkontrolujte obsah zásilky. V případě, že obdržíte poškozené nebo jinak zjevně vadné zboží, je třeba nejpozději do 48 hodin sepsat reklamační protokol s přepravní společností, která zboží doručila (kontakt najdete na balíku).


Po obdržení reklamačního protokolu a jeho uznání přepravcem naše firma vyúčtuje škodu s přepravcem a Vám zašleme odpovídající náhradu.

V případě, že nesepíšete reklamaci na přepravu s přepravní firmou nemůžeme Vaši reklamaci poškození vlivem přepravy uznat.

DODACÍ LHŮTA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Objednané zboží, není-li dohodnuto jinak, zasíláme v termínu uvedeném u konkrétního zboží inzerovaného v e-shopu, a to Českou poštou, Slovenskou poštou, Uloženkou a přepravní službou.


V případě, že objednané zboží nelze v uvedeném termínu odeslat, bude kupující na tuto skutečnost upozorněn a lhůta pro dodání zboží bude po dohodě s ním prodloužena, příp.  bude objednávka zrušena.

Ceny poštovného se odvíjejí od platného ceníku České Pošty nebo dané přepravní společnosti a jsou uvedeny u každé kategorie zboží v e-shopu.

Většinu obrazů a bio krbů z logistických důvodů (přeprava zboží ze zahraničí přes překladiště) nelze zasílat Uloženkou, přepravní službou ani Českou poštou. V tomto případě je třeba volit možnost "Přeprava obrazů" a "Přeprava bio krbů". Jiná volba přepravného bude administrátorem e-shopu upravena. Zboží kupující hradí dle své volby převodem na účet předem nebo po obdržení zboží.

Přepravu zahradního nábytku a dalších výrobků výrobce INGELD zajištuje výrobce (Individuální přeprava výrobce). Výrobcem je účtováno přepravné 200,-Kč bez ohledu na hmotnost a rozměry objednaného zboží.

 

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

1. Kupující by si měl ve vlastním zájmu před prvním použitím zakoupeného zboží prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že nesprávným používáním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci reklamace. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

2. Záruční doba zboží je 2 roky, pokud není u popisu zboží uvedeno jinak. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad – faktura.

3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží, příp. jeho dílů, způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

4. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

6. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7. V případě vady zboží, má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

8. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

9. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá dodavatel za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

10. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese: Jarmila Vernerová, Weissova 1969, 190 16 Praha 9. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

11. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD, VÝMĚNA ZBOŽÍ

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u konkrétního výrobku uvedeno jinak.

 

Reklamaci v záruční lhůtě nelze uplatňovat v těchto případech:
1. Vady vzniklé nesprávným použitím výrobku.

2. Vady vzniklé nesprávným skladováním výrobku.
3. Vady vzniklé působením přírodních živlů.
4. Vady vzniklé používáním výrobku v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo na obalu výrobku.

 

Postup při reklamaci zboží:

V případě, že máte zboží k reklamaci, kontaktujte nás (např. mob. 731190199, info@relax-shop.cz) nebo si pročtěte podrobný postup jak zboží reklamovat:
Pokud zboží nemůžete doručit osobně (převzetí zboží po domluvě), je možné zboží zaslat na adresu: Jarmila Vernerová, Weissova 1969, 190 16 Praha 9

 

Zaslání reklamovaného zboží:

1. Doporučujeme zaslat výrobek v originálním balení včetně veškerého příslušenství.
2. Výrobek by neměl nést známky používání a dalšího poškození.

3. K výrobku doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu (fakturu) a průvodní dopis, kde uvedete kontaktní údaje. Přiložené dokumenty usnadní identifikaci výrobku a pomohou k rychlému vyřízení vaší reklamace.
4. Výrobek doporučujeme řádně zabalit, aby nedošlo k poškození při přepravě.
5. Zboží neposílejte na dobírku.
6. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 pracovních dnů od jejího vzniku.
7. V případě oprávněné reklamace vracíme jak uhrazenou částku za dodané zboží, tak i náklady na poštovné.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu.

2. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej neřídí Občanským zákoníkem (Obchodní zákoník tuto možnost nezmiňuje).

3. Kupující bere na vědomí, že dle § 53 odst. 8 zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

4. Nejedná-li se o případ uvedený v odstavci 3. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákona právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. V případě odstoupení od kupní smlouvy náklady na vrácení zboží nese kupující. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. U obrazů, biokrbů a sedacích pytlů do 14 dnů od zadání objednávky. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu: Jarmila Vernerová, Weissova 1969, 190 16 Praha 9 nebo emailem obchod@relax-shop.cz

5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do 10 pracovních dnů od fyzického vrácení zboží, nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy, a to převodem na účet uvedený kupujícím, případně v hotovosti.

6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

7. Je-li společně se zbožím zaslán kupujícímu dárek a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

8. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
-  pokud objednávka obsahuje nedostatečná nebo viditelně nesprávná data
- zboží se již nevyrábí/nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
- v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Pokud tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od stornování objednávky ze strany prodávajícího.

 

OSTATNÍ PODMÍNKY

Ostatní zde neupravené podmínky prodeje a nákupu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (fyzické osoby) a obchodního zákoníku (firmy).

 


YmEwYjQ3O